RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

האגודה הישראלית לכפרי ילדים אז.או.אס

בישראל חיים כיום אלפי ילדים שהבית אינו מהווה מקום בטוח עבורם. האגודה הישראלית לכפרי ילדים SOS מספקת בית חם ואוהב לילדים, נוער וצעירים ללא עורף משפחתי. לעמותה 3 תוכניות המרכזית: הפעלת שני כפרי ילדים – נרדים בערד ומגדים במגדל העמק; דירות מעבר
לצעירים בגילאי; מועדוניות לילדים בסיכון במגזר הבדואי.
לגיוס תרומה