RUN FOR A CAUSE צור עמוד התרמה
חזרה לרשימת עמותות

הרוח הישראלית

הרוח הישראלית, פועלת לצמצום פערים בחברה הישראלית ולקידום אוכלוסיות מוחלשות במטרה להביא לשינוי משמעותי במצבם של ילדים, נוער וצעירים בסיכון.  אנו תומכים במגוון תכניות לילדים החל מגיל שש, כפרי נוער לנוער בסיכון, תכנית מנטורים המלווה צעירים חסרי עורף משפחתי, מכינות קדם צבאיות, קרן מלגות ותכניות העצמה לצעירים על מנת לשלבם בחברה כאזרחים תורמים.
 
לגיוס תרומה