שינויים וביטולים

שינויים וביטולים
 • מדיניות ביטול הרשמה הינה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
 • משתתף/ת אשר נרשם/ה לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), יהיה רשאי לבטל את השתתפותו אך ורק בכפוף לתנאים הבאים (במצטבר(:
  1. תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הרלוונטיים (לפי המאוחר(.
  2. במידה ומיום עשיית העסקה ועד למועד האירוע (פתיחת expo – חלוקת ערכות),  ישנם פחות מ- 14 ימים,  עד שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע.
  3. פנה אל החברה בכתב תוך ציון שם מלא, טלפון ליצירת קשר ומספר הזמנה/הרשמה, לכתובת דוא"ל  kapaimactive@kapaim.co.il
  4. ביטל משתתף את השתתפותו באירוע, בכפוף לתנאים כאמור לעיל, ישלם המשתתף אשר ביטל הרשמתו דמי ביטול בגובה של 5% מסכום דמי ההרשמה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.
  5. כמו כן, נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי גבתה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בתשלום שנגבה ממנה אשר הינו 5.9 ₪. סכום זה ישתנה בהתאם למדיניות חברת כרטיסי האשראי ו/או הגוף המבצע את סליקת כרטיסי האשראי.
  6. בנוסף, היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף  "ערכת משתתף" במועד בקשת ביטול ההשתתפות (כגון: תיק ו/או חולצה ו/או מספר משתתף ו/או צ'יפ מדידה וכיוצ"ב), רשאית החברה לחייב את המשתתף גם בחלק מעלויות הפקת ערכת המשתתף בסך 60 ₪ ובנוסף בעלות משלוח דבר דואר רשום בדואר ישראל.
  7. החברה רשאית לקזז את הסכומים כאמור לעיל מכל סכום ששילם/ה המשתתף/ת ברישום לאירוע.
  8. לפנים משורת הדין ומבלי לפגוע ו/או לגרוע באמור לעיל משתתף/ת אשר נרשם/ה לאירוע באתר האירוע ו/או באמצעות שיחת טלפון עם מחלקת שרות הלקוחות של החברה (עסקת מכר מרחוק), ת/יהיה רשאי/ת לבטל השתתפותו/ה גם אם עברו למעלה מ- 14 ימים מיום הרשמתו/ה וזאת עד ולא יאוחר מיום 19.01.2021 בשעה 14:00, בכפוף לתשלום הסכומים כמפורט בסעיפים 4, 5 ו- 6 לעיל. היה והחברה הנפיקה בעבור המשתתף/ת "ערכת משתתף" במועד בקשת הביטול וחייבה את המשתתף/ת בעלויות הפקת ערכת המשתתף, יוכל המשתתף לאסוף את הערכה ממשרדי החברה בשבועיים שלאחר המרוץ בתאום מראש.